Στο Δ.Π.Μ.Σ. με τίτλο «ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΓΕΡΟΝΤΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΓΗΡΙΑΤΡΙΚΗ» γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Πανεπιστημιακών Τμημάτων Επιστημών Υγείας και λοιπών συναφών αντικειμένων. Γίνονται επίσης δεκτοί και απόφοιτοι των πρώην Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων Τμημάτων Τ.Ε.Ι.

el