Διπλωματική εργασία

I. Κατά την έναρξη του Γ΄ εξαμήνου, ο μεταπτυχιακός φοιτητής έχει την υποχρέωση να ετοιμάσει προκαταρκτικό περίγραμμα πρότασης για την εκπόνηση μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας και να επιλέξει επιβλέποντα καθηγητή, με τη σύμφωνη γνώμη του τελευταίου. Ο επιβλέπων μπορεί να είναι: α) Διδάσκων/Μέλος ΔΕΠ των συμμετεχόντων στο ΔΙι.Π.Μ.Σ. Τμημάτων ή β) Διδάσκων/Μέλος ΔΕΠ άλλων Τμημάτων ΑΕΙ, ο οποίος έχει μερική ή εξ
ολοκλήρου ανάθεση διδασκαλίας μαθήματος στο ΔΙι.Π.Μ.Σ.

II. Ο βαθμός του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) προκύπτει από τον σταθμικό μέσο όρο των μαθημάτων του Δ.Π.Μ.Σ. και της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας (η στάθμιση γίνεται από τις πιστωτικές μονάδες των μαθημάτων και της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας) και υπολογίζεται, με ακρίβεια δεύτερου δεκαδικού ψηφίου, με τον ακόλουθο τρόπο: O βαθμός κάθε μαθήματος και της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας πολλαπλασιάζεται με τον αντίστοιχο αριθμό πιστωτικών μονάδων (ECTS) και το άθροισμα των γινομένων διαιρείται με τον ελάχιστο αριθμό πιστωτικών μονάδων που απαιτούνται για τη λήψη του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών. βαθμός Δ.Μ.Σ. = άθροισμα γινομένων (βαθμού κάθε μαθήματος x αντίστοιχα ECTS κάθε μαθήματος) + (βαθμός μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας x ECTS)(σύνολο ECTS)

el