Η χρονική διάρκεια φοίτησης στο ΔΙι.Π.Μ.Σ.. που οδηγεί στη λήψη του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) ορίζεται κατ’ ελάχιστο σε 3 ακαδημαϊκά εξάμηνα, συμπεριλαμβανομένου και του χρόνου εκπόνησης της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας.

el