Σκοπός του Δι.Π.Μ.Σ.

Ο σκοπός του Προγράμματος Σκοπός του Διιδρυματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΙι.Π.Μ.Σ.) είναι η καλλιέργεια και η προαγωγή της γνώσης και της έρευνας στα επιστημονικά πεδία της γηριατρικής, της γεροντολογίας, καθώς και των κοινωνικών, και ψυχολογικών προβλημάτων που προκύπτουν. Επιπλέον σκοπό αποτελεί ο εφοδιασμός των μεταπτυχιακών φοιτητών με εξειδικευμένες γνώσεις σχετικά με την τρίτη και τέταρτη ηλικία
(χρόνια νοσήματα, άλγος, αποκατάσταση, διατροφή, χειρουργικές επιπλοκές, πρόνοια και στήριξη, ευθραυστότητα και φροντίδα), με στόχο την πληρέστερη προετοιμασία τους για μια επιτυχημένη επαγγελματική σταδιοδρομία.

Τύπος Απονεμόμενου Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών

Το ΔΙι.Π.Μ.Σ. με τίτλο «Εφαρμοσμένη Γεροντολογία και Γηριατρική» του Τμήματος Ιατρικής απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) με τίτλο «ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΓΕΡΟΝΤΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΓΗΡΙΑΤΡΙΚΗ»

el